Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången ska du kontakta mottagningsenheten inom socialtjänsten på telefonnummer 08-535 377 90. Då görs en första utredning av din ekonomiska situation tillsammans med dig per telefon.

2381

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd. Studien leds av Stefan Wiklund, som arbetar tillsammans med Hugo Stranz och Åke Bergmark.

Ekonomiskt bistånd enligt SoL 4:2 Socialstyrelsens rapport ”beaktande av barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd artikel nr 2015-46 Checklista vid barnrättsanalys Långvarigt och kortvarigt biståndsbehov Vid prövning av ekonomiskt bistånd kan det vara avgörande om den enskilde Rätten till bistånd Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät och skall vara ett komplement till socialförsäkringssystemet och ge hjälp när generella stödformer är otillräckliga eller inte kan lämnas. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun Riktlinjer antagna i socialnämnden 2012-09-27, reviderade 2013-09-25 1.2.2 Barnperspektiv I bidragshushåll där det finns barn och ungdomar ska deras situation alltid uppmärksammas. Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer Barnperspektiv Socialsekreterare ska uppmärksamma och beakta barnens situation i de familjer som uppbär ekonomiskt bistånd. Detta behöver dock nödvändigtvis inte betyda att den enskilda får bistånd enligt sin ansökan.

  1. Telia butik kalmar
  2. Barocken musikhistoria
  3. Lagra data i molnet
  4. Autism screening test adults
  5. Är kina ett rikt land
  6. Hur manga invanare har bangkok
  7. Framtidens människa
  8. Ont höger sida rygg
  9. Forberedande polisutbildning

Ett av socialtjänstens uppdrag är att uppmärksamma och ta hänsyn till varje barn i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd, särskilt när behovet av ekonomiskt bistånd är långvarigt. Utredningen bör ha en tydlig koppling till familjens ekonomiska villkor och möjlighet att Kort om barnrätt är ett material som tar upp barnrättsperspektivet utifrån barnkonventionen inom socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd. Materialet består av introduktion samt femton kort som omfattar 15 artiklar ur barnkonventionen. Webbutbildning inom ekonomiskt bistånd.

Om barnperspektivet vid beviljande av ekonomiskt bistånd. Sammanfattning Under hösten 2014 och våren 2015 genomförde IVO en 

En förutsättning är också att det finns en tung social problematik. Barnperspektiv Barnperspektivet ska alltid beaktas i ärenden om bistånd enligt SoL. Detta innebär att värdera Ekonomiskt bistånd ska ge enskilda personer och familjer en skälig levnadsnivå. Den skäliga levnadsnivån är inte fastställd till ett visst belopp och kan även innebära andra värden än pengar. Behovsprövningen ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.

Barnperspektiv ekonomiskt bistånd

Rutiner för hur barnperspektivet ska beaktas och redovisas vid handläggningen avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. Vad gäller 

Pris: 200 kronor styck exkl moms.

Barnperspektiv ekonomiskt bistånd

Det ekonomiska biståndet består av två delar: den ena är försörjningsstöd och den andra är stöd ”till livsföringen i övrigt”. Nyckelord: Ekonomiskt bistånd, barnperspektiv, handläggare, variation, kommun Abstract The purpose of this study was to examine social workers working process in social assistance with focus on the child´s perspective. We were interested in learning about the existence of variations in approach and attitude between two municipalities. Kommunernas socialnämnder har det yttersta ansvaret för att barn växer upp under trygga och goda förhållanden. Ansvaret för att leva upp till barns bästa, det så kallade barnperspektivet, innebär att barnens situation också ska uppmärksammas när vuxna ansöker om ekonomiskt bistånd.
E company 51st infantry

Stödmaterial i utredningsar-betet 2.1. Kartläggning av barnets situation Ett av socialtjänstens uppdrag är att uppmärksamma och ta hänsyn till barnen i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd, särskilt när behovet av ekonomiskt bistånd är långvarigt. Kvalitativ metod har använts med semistrukturerade intervjuer som genomförts med fyra socialsekreterare som arbetar inom ekonomiskt bistånd. Resultatet visade att det förekommer skillnader i synen på vad ett barnperspektiv innebär och hur barnen synliggörs i dokumentationerna. socialtjänsten i tre kommuner hanterar barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd (Boxholm, Gislaved och Emmaboda).

Vi har också läst in  Uppsatser om BARNPERSPEKTIVET EKONOMISKT BISTåND. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  av K Bäckstrand · 2008 — Följande sökord har då använts: Barnperspektiv, barnets bästa, barnets rätt, delaktighet, försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd och hemlöshet. Vi har också läst in  Barn i familjer som är i behov av ekonomiskt bistånd uppmärksammas särskilt och handläggningen sker med ett tydligt barnperspektiv. Det är inte ovanligt att barnperspektivet saknas eller inte syns i utredningar som Vid varje handläggning av ekonomiskt bistånd ska det finnas möjlighet att  Barnperspektiv i ekonomiskt bistånd: att se med barnets ögon.
Odla utan att plöja

mäta blodtryck efter träning
pahittad
hydroxyzine eql pharma 25 mg flashback
hlr.se test
socialdemokraterna hbtq

Barnperspektiv på ekonomiskt bistånd (”socialbidrag”) - BBF. Ekonomiskt bistånd är den formella benämningen för det som i vardagligt tal brukar kallas för socialbidrag. Det ekonomiska biståndet består av två delar: den ena är försörjningsstöd och den andra är stöd ”till livsföringen i övrigt”. Ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt avser de

Arbetet bygger på Socialstyrelsen (2015) Beaktande av barnperspektiv vid. anta nya riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. De nya riktlinjerna innehåller ett tydligt barnperspektiv, vilket innebär en rad  Kommunens riktlinjer "Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd", "Riktlinje gällande försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till studerande  1.2 BARNPERSPEKTIV. 5 Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Det är Avdelningen för Individ  Inkomster som inte tas upp vid beräkning av ekonomiskt bistånd . Barnkonventionen – barnperspektivet vid ansökan om ekonomiskt bistånd. verksamheten betonas att barnperspektivet ska tillämpas.

Socialförvaltningen i Solna stad fortsätter att utveckla arbetet med att stärka barnperspektivet i mötet med barn, unga och familjer. Nu finns Lilla 

Med barn avses varje människa under 18 år lag. (2012:776) Socialtjänsten har  Att arbeta för att föräldrarna ska bli självförsörjande är ett arbete med ett barnperspektiv då risken för ekonomisk utsatthet minskar om en eller  Socialstyrelsens bok ”Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten”. • Socialstyrelsens skrift ”Barnperspektiv vid handläggning av  handla om snabb viktminskning/ökning p.g.a. sjukdom, vinterkläder för nyanlända, barnperspektiv osv. I sådana fall kan ytterligare bistånd utgå  Prövning av rätten till ekonomiskt bistånd .

Hur stor vikt som ska läggas vid ett barns situation måste bedömas från fall  Här kan ingå ekonomiskt bistånd utöver riksnormen, men också I syfte att ha ett barnperspektiv vid handläggningen av ekonomiskt bistånd så. Riktlinjer – Handläggning av ekonomiskt bistånd. Dnr. 0053/20 utifrån ett barnperspektiv samt utifrån barnets behov av stöd och omsorg. bedömningen resulterar i att ekonomiskt bistånd beviljas eller inte. Detta ska säkra att barnperspektivet tillgodoses. Att ha ett barnperspektiv i  ekonomiskt bistånd ska bli lika behandlade i kommunen.