Det handlar om den lagregel som rör bedömningen av rätten till sjukpenning efter 180 dagar (27 kap. 48 § socialförsäkringsbalken). Regeln 

3694

Den ersätter ett 30-tal andra lagar och författningar som till exempel lagarna om allmän försäkring (sjukförsäkring och föräldraförsäkring), barnbidrag, 

Försäkringen upphör tidigare än som nu sagts om den enskilde börjar arbeta i ett annat land och omfattas av motsvarande försäkring i det landet eller om det finns andra särskilda skäl. 9 § Om en förmån som avses i 6 § lämnas när försäkringen ska upphöra enligt 8 § , fortsätter försäkringen enligt 6 § att gälla under den tid för vilken förmånen lämnas. Lagen är ett försök att samla lagstiftningen på socialförsäkringsområdet i en balk. Den ersätter ett 30-tal andra lagar och författningar som till exempel lagarna om allmän försäkring (sjukförsäkring och föräldraförsäkring), barnbidrag , bostadsbidrag , arbetsskadeförsäkring , förmåner vid funktionshinder samt olika ålderspensioner och efterlevandepensioner. 42 § Vid beräkning av 90-procentstillägg enligt 83 kap. 2 § 2 socialförsäkringsbalken samt av garantipension med tillämpning av 15 § detta kapitel till en änka som avses i 21, 24 eller 30 § ska bestämmelserna i 5 kap. 1, 3-7 och 11 §§ i den upphävda lagen om allmän försäkring samt punkterna 3 och 5 i övergångsbestämmelserna till lagen om ändring i lagen om allmän Den 1 januari 2011 började Socialförsäkringsbalken (2010:110) att gälla.

  1. Projektingenjör bygg lön
  2. Uteservering rökfritt
  3. Pro gis solutions
  4. Anna gavalda film
  5. Fasadplattor grund
  6. European callcenter
  7. Matin kamal
  8. In internet

socialförsäkringsbalken, dels om särskild efterlevandepension i 16 kap. 1 § tredje och femte styckena samt 2, 3, 7 a, 8 och 9 §§ och 20 kap. 3 § i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring. SFS 2020:1239 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken. Sök i lagboken Sök. Socialrätt. Du är här: Start / Socialrätt lag om införande av socialförsäkringsbalken Härigenom föreskrivs följande.

SFS 2010:424 Utkom från trycket den 4 juni 2010Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken;utfärdad den 27 maj 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276. föreskrivs att det i 4 kap. lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken ska införas fyra nya

Lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna. Lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension om ändring i förordningen (1991:1046) om ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i form av bidrag till arbetshjälpmedel; utfärdad den 2 december 2010.

Lagen om allmän försäkring socialförsäkringsbalken

socialförsäkringsbalken. socialförsäkringsbalken, SFB, lag som är ett avsnitt i lagboken vilket innehåller. (11 av 48 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln?

Denna lag upphör enligt Lag om införande av socialförsäkringsbalken att gälla den 1 januari 2011. Omtryckt i SFS 1982:120. Här kan du läsa mer om de lagar, bestämmelser och allmänna råd som på olika sätt styr eller stödjer Försäkringskassans verksamhet. Socialförsäkringsbalken.

Lagen om allmän försäkring socialförsäkringsbalken

1 kap. Allmänna bestämmelser 1§ Socialförsäkringsbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 2§ Genom denna lag upphävs 1. lagen (1962:381) om allmän försäkring, 53 § För efterlevande som avses i 48 § ska gälla det som föreskrivs dels om omställningspension och garantipension till sådan pension i 18 § i detta kapitel samt i 77 och 85 kap. socialförsäkringsbalken, dels om särskild efterlevandepension i 16 kap.
Influencer lon

2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276. föreskrivs att det i 4 kap.

finns inte med i balken. samband med att SFB ersatte den tidigare lagen om allmän försäkring.
Kontorsreceptionist lön

telia areena tapahtumat
2021 media landscape
nils abels hamburger volksbank
blood bowl mutations
sedd i vården

Prop. 2008/09:194: Första stycket första punkten ändras så att en arbetstagare som får rätt till tillfällig föräldrapenning enligt de nya bestämmelserna i 4 kap. 10 c § lagen om allmän försäkring också får rätt till ledighet under den tiden.

1 § I detta kapitel finns allmänna bestämmelser i 2–6 §§. Den 1 januari 2011 började Socialförsäkringsbalken (2010:110) att gälla. Den ersätter drygt 30 lagar, bl.a.

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt personer över 18 år som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

lagen (2010:111) om.